ระบบรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมาย
"พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒"

(ร่าง)

กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ....

(ร่าง)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ....

(ร่าง)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ....

Copyright © by กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

88/21 อาคาร 7 ชั้น 2 ถนนติวานนท์, ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, 11000