ระบบรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมาย

ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

(ร่าง)

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

Copyright © by กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

88/21 อาคาร 7 ชั้น 2 ถนนติวานนท์, ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, 11000